Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Październik - 2013 (19)

30.10.2013

Tak jak w ubiegłych latach w przededniu Wszystkich Świętych, delegacja Rycerzy Kolumba naszej Rady, udała się na groby Śp. Rycerzy: Ojca Floriana-Zbigniewa Rosińskiego, Brata Wiesława Packa oraz Brata Andrzeja Jędrzejewskiego, którzy nas poprzedzili w pielgrzymce do "Domu Pana". Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na grobach Śp. Braci, reprezentanci naszej Rady, odmówili Różaniec, oraz  Koronkę do Miłosierdzia Bożego, prosząc Chrystusa o dar życia wiecznego dla zmarłych Braci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

29.10.2013

W dniu 29.10.2013 r. delegacja Rycerzy Kolumba naszej Rady w składzie: Brat Jerzy Łągiewka, Brat Lucjan Wysocki, Brat Bogdan Jadwidzic i Brat Leszek Kucharski odwiedziła grób naszego Brata Śp. Henryka Krekory na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bracia złożyli kwiaty, zapalili znicze, a nade wszystko odmówili Różaniec w intencji wiecznego zbawienia Duszy Śp. Brata Henryka. Pokój Jego Duszy.

28.10.2013

Odbyło się comiesięczne spotkanie Rady. Spotkanie poprowadził Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. W spotkaniu brali udział Ks. Dariusz Krok i Ks. Kamil Borkowski. W czasie spotkania omówiono najistotniejsze działania krótko i długoterminowe Rady. W czasie spotkania Brat Leszek Waksmundzki przekazał nieodpłatnie dla naszej Rady roll-up z logo Rycerzy Kolumba. Darowany roll-up z pewnością przyczyni się do dalszej promocji Rycerstwa we wszystkich działaniach Rady. W dalszej części spotkania przyjęto, że w celu ograniczenia czasu trwania comiesięcznych zebrań sprawozdanie W.R .z działalności Rady za poprzedni miesiąc, będzie tożsame z Kalendarium znajdującym się na naszej stronie internetowej. W celu zapewnienia pełnej informacji Braciom nie korzystającym z internetu, na piętnaście minut przed rozpoczęciem każdego zebrania Kalendarium będzie również dostępne w formie papierowej podobnie jak protokół z poprzedniego spotkania Rady. Rada upoważniła Wielkiego Rycerza Brata Leszka Kucharskiego, do podjęcia działań w celu uzyskania zgody przez Fundację na prowadzenie działalności gospodarczej. W części organizacyjnej spotkania Rada przyjęła niezrozumiałą rezygnację Brata Waldemara Majchrzyka z funkcji Kronikarza i wyznaczyła termin wyborów uzupełniających na następne spotkanie w miesiącu listopadzie.

27.10.2013

Rycerze Kolumba naszej Rady wzieli udział we Mszy Św. w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach, w intencji dziękczynno błagalnej za Czcigodnego Solenizanta Ks. Kanonika Tadeusza Porzuczka. Ksiądz Tadeusz jest bardzo życzliwy dla Rycerzy Kolumba i wielokrotnie przewodniczył Nabożeństwom Majowym przy Krzyżu Misyjnym na ul. Myśliwskiej w Starachowicach, organizowanych przez naszą Radę. Drogiemu Solenizantowi w imieniu wszystkich Rycerzy Kolumba życzenia imieninowe, złożył Dyrektor Rady ds. Kontaktów z Kościołem Brat Zbigniew Maj.

26.10.2013

Udział Rycerzy naszej Rady w Ceremonii nadania Stopnia Patriotycznego w Łomży. Na zaproszenie Delegata Stanowego Brata Krzysztofa Orzechowskiego w dniu 26.10.2013 r. do Łomży udała się dość liczna grupa Rycerzy naszej Rady w składzie: Jarosław Bujak, Bronisław Jaciubek, Jerzy Mastalerz, Tadeusz Pawłowski, Dariusz Wąs i Sławomir Rymarczyk. Podczas uroczystej Ceremonii Bracia Ci dostąpili zaszczytu nadania Stopnia Patriotycznego, i od tego momentu możliwości używania tytułu przynależnego tej godności "Panów Rycerzy" we wzajemnych kontaktach. Obecnie w naszej Radzie jest 30 Panów Rycerzy, którzy mogą używać tego zwrotu i jednocześnie w czasie ważnych świąt Państwowych przyodziewać Regalia przynależne tej godności. Panom Rycerzom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w krzewieniu patriotyzmu w Polsce. Należy podkreślić, że w Ceremonii tej wziął udział i nadał jej uroczystego charakteru Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego, składający się z Panów Rycerzy naszej Rady.

25.10.2013

W miniony piatek 25.10.2013r. w Parafii Św. Trójcy w Starachowicach ,Rycerze naszej Rady modlili  się podczas Nabożeństwa Różańcowego i Mszy Św .  w intencji Kościoła i Kapłanów. Wszak wszyscy wiemy,że odmawiając często  Różaniec, możemy pokonać wszelkie zło ,jakim szatan ma teraz prześladować Kościół Katolicki . Rycerze Kolumba ufni Jezusowi i Maryi  pozostaną na zawsze  wierni obietnicy ciągłej modlitwy Różańcowej .  Należy podkreślić, że  poprowadzony wspólnie z Ks. Rafałem Pietrasiakiem  Różaniec ,był kontynuacja pięknej tradycji naszej Rady, polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu  rozważań różańcowych  we wszystkich Parafiach, skąd wywodzą się Rycerze naszej Rady. Słowa szczególnego podziękowania należą się Bratu Jerzemu Łągiewce , za przygotowanie bardzo refleksyjnych i głęboko duchowych rozważań Różańcowych  zarówno w czasie dzisiejszego  Różąńca jak również pozostałych, które nasza Rada miała zaszczyt poprowadzić w miesiącu październiku w starachowickich Parafiach .

24.10.2013

W odpowiedzi na Apel Delegata Stanowego Brata Krzysztofa Orzechowskiego o modlitwę w intencji naszych Kapłanów, Rycerze Kolumba naszej Rady przyłączyli się do tego apelu, uruchamiając nasze"  Mosty Jedności i Braterstwa". w czasie wspólnej modlitwy. Jako Rycerze poprzez modlitwę Różańcową, prosiliśmy Maryję o Jej  wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa, aby w tych trudnych chwilach wzmożonych ataków na Kościół katolicki  dodał sił naszym Kapłanom w głoszeniu Ewangelii .Bóg Zapłać wszystkim ,Braciom którzy przyłączyli się do wspólnej modlitwy niezależnie od miejsca swojego pobytu. 

23.10.2013

Rycerzy naszej Rady wzięli udział w Modlitwie Różańcowej oraz  Mszy Św. w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach . W czasie naszych rozważań różąńcowych, modliliśmy się wspólnie z Ks. Łukaszem Pudzianowskim ,za Misjonarzy na całym świecie, aby z wytrwałością głosili Ewangelię na wszystkich kontynentach świata . Bezpośrednio po Mszy Św dzięki zaangażowaniu Ks. Kamila Borkowskiego zostało zorganizowane spotkanie z Kandydatami tej Parafii na Rycerzy Kolumba. W trakcie spotkania Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa Brat Leszek Kucharski przybliżył Kandydatom genezę i historię powstania Zakonu w  Świecie i Polsce , a także to, jakie obecnie działania i programy realizuje nasz  Zakon. Ze wstępnych deklaracji Kandydatów wynika, że wkrótce nasza Rada  pozyska nowych członków i wzmocni działalność Rycerzy tej Parafii.

22.10.2013

W dniu dzisiejszym 22.10.2013r. Kościół katolicki obchodził liturgicznego wspomnienia Błogosławionego Jana Pawła II. Rycerze Kolumba naszej Rady, której właśnie  Patronem jest Papież Jan Paweł II uczestniczyli w tym dniu w dwóch  uroczystych Mszach Św. jakie miały miejsce w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach .Pierwsza z nich została odprawiona we wczesnych godzinach rannych  w Kaplicy Jana Pawła  II , ufundowanej dzięki hojnej ofiarności Rycerzy naszej Rady. Druga natomiast w godzinach wieczornych przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia Bożego,dla  którego  nasz  ukochany  Papież poświęcił swoje życie .Oby dewiza  życiowa Błogosławionego Jana Pawła  II  "Totus Tuus" 'Cały Twój" stała się również naszym udziałem  Po zakończonych Mszach Wierni mogli ucałować Relikwie krwi Błogosławionego Jana Pawła II.

21.10.2013

Odbyło się comiesięczne spotkanie funkcjonariuszy i Dyrektorów Rady. W spotkaniu uczestniczył Ks. Damian Siżewski. W trakcie spotkania omówiono działania na najbliższe miesiące z których najważniejsze to: Organizacja wyjazdu na Ceremonię Stopnia Patriotycznego w Łomży, Przygotowanie do Adwentowego turnieju tenisa stołowego dla Rycerzy Kolumba i Ministrantów, Karnawałowego Balu Charytatywnego, Powołanie z grona Rycerzy Kolumba Ministrantów, którzy raz w miesiącu asystowaliby w czasie Mszy Św. w Parafii M.B.N.P., Podjęcie działań charytatywnych na rzecz Parafian będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta, Apel o pomoc w zakresie zapenienia transportu dla Szafarzy i Księży w pierwszy piatek miesiąca i każdą niedzielę. Ponadto w trakcie spotkania uzgodniono pilną potrzebę ponowienia próśb do wszystkich Rycerzy, o wpłacanie darowizn na rzecz działalności statutowej Rady, aby mogła na bieżąco realizować zamierzone działania i przedsięwzięcia. Zaplanowano na pierwszą dekadę listopada Ceremonię wprowadzenia nowych członków do naszej Rady. Odczytano prośbę Brata Waldemara Majchrzyka, który ze względu na zmianę systemu i czasu pracy zawodowej prosi o zwolnienie z funkcji Kronikarza. Sprawa będzie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady.

20.10.2013

Na prośbę Delegata Rejonowego Brata Dariusza Wolniaka, Zespół Inicjacyjny naszej Rady, przeprowadził w Suchedniowie Ceremonię nadania II Stopnia dla Rycerzy Kolumba Rejonu XII. W Ceromoni wzieło udział 21 Kandydatów w tym 2 Księży, którzy zostali awansowani na II stopień wtajemniczenia w naszym Zakonie. Gorące słowa podziękowania płynące z ust Brata Dariusza za wspaniale przeprowadzoną Ceremonię, są dowodem na świętną i pełną zaangażowania pracę całego Zespołu Inicjacyjnego. Po raz pierwszy oficjalnie do naszego Zespołu dołączył Brat Tadeusz Pawłowski, który na stałe uzupełni jego dotychczasowy skład osobowy.

20.10.2013

W niedzielę 20.10.2013 w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach Rycerze Kolumba Rady 14023 im. Papieża Jana II poprowadzili wspólnie z Ks. Marcinem Dąbrowskim Modlitwę Różańcową w intencji Misjonarzy podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego. W czasie modlitwy polecaliśmy Ks. Krzysztofa Sokoła i wszystkich Misjonarzy na całym świecie, aby ich praca przyniosła obfity plon na chwałę Bogu i aby z odwagą głosili dobrą nowinę, a swoim pobożnym życiem dawali wiarygodne świadectwo o Jezusie Chrystusie.

13.10.2013

Po raz pierwszy w naszej Parafii przeprowadzono Rycerską Niedzielę. Podczas każdej niedzielnej Mszy Św. prezentowaliśmy informację o historii i genezie powstania Zakonu Rycerzy Kolumba w Świecie i Polsce. W czasie tej niedzieli przekazaliśmy garść informacji czym się na co dzień zajmujemy i co robimy dla społeczności Parafialnej. Uruchomiliśmy punkt informacyjny w którym po każdej Mszy Św. Rycerze rozdawali ulotki informacyjne i odpowiadali na szczegółowe pytania. Zbieraliśmy także podpisy pod akcją Jeden z Nas w której to sprzeciwiamy się wydawaniu zezwolenia przez Unię Europejską na niszczenie zarodków i aborcję.

13.10.2013

Przygotowanie i udział w Wieczornicy połączonej z Modlitwą Różańcową we wszystkich językach świata, jaka odbyła się w naszej Parafii z okazji XIII Dnia Papieskiego, oraz uczczenia naszego Patrona Rady Bł. Jana Pawła II. Nasz wyjątkowo uroczysty Różaniec poprzedziła Procesja, w której Rycerze Kolumba w asyście Braci Rycerzy Stopnia Patriotycznego wnieśli Relikwię Błogosławionego Jana Pawła II.

11.10.2013

Poprowadzenie Modlitwy Różańcowej przez Rycerzy Kolumba naszej Rady w Parafii Św. Alberta w Starachowicach. Jest to kontynuacja pięknej tradycji modlitw we wszystkich Parafiach skąd wywodzą się Rycerze naszej Rady. Podczas tego nabożeństwa modliliśmy się o Dar Wiary w trudnych chwilach życia.  

05.10.2013

Udział Rycerzy naszej Rady wspólnie z Kapelanami Rady  w uroczystościach pogrzebowych Śp. Reginy Wysockiej matki naszego Brata Lucjana Wysockiego które miały miejsce w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.

04.10.2013

Udział w Mszy Św. Pogrzebowej Śp. Kanonika Józefa Domańskiego w Parafii Wszystkich Świętych, a następnie odprowadzenie Jego ciała na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

04.10.2013

Poprowadzenie Modlitwy Różańcowej przez Rycerzy Kolumba w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Była to pierwsza z kilku Modlitw Różańcowych, jakie zamierzają poprowadzić Rycerze Kolumba w Parafiach skąd wywodzą się Rycerze naszej Rady. 

03.10.2013

Udział Rycerzy we Mszy Św. rozpoczynającej uroczystości pogrzebowe Śp. Kanonika Józefa Domańskiego, długoletniego Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.