Archiwum - Kalendarium wydarzeń Rycerzy Kolumba Rady 14023 w Starachowicach

Maj - 2014 (17)

31.05.2014

W tym dniu Rycerze Kolumba naszej Rady poprowadzili ostatni w miesiącu maju Apel Jasnogórski. Wyrażając w czasie Apelu Jasnogórskiego wdzięczność za dar Kanonizacji Jana Pawła II modliliśmy się za wstawiennictwem Matki Boskiej do Jezusa Chrystusa, abyśmy wzorem Świętego Jana Pawła II umieli kochać i szanować naszych bliźnich.

27.05.2014

W dniu 27.05.2014 r.w Sali Rycerskiej w Parafii M.B.N.P odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze naszej Rady. Robocze spotkanie poprzedziła Msza Św. w czasie której modliliśmy się za jego dobre owoce. Sprawozdanie z działalności Rady za rok bratni 2013/2014 r. złożył Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. W swoim wystąpieniu Brat Leszek w imieniu funkcjonariuszy ustępującej Rady, przedstawił dokonania Rady w mijającej kadencji, wskazując jednocześnie kierunki w jakich winny rozwijać nasza wspólnota Zakonna. Dziękując Czcigodnym Kapłanom wszystkim Braciom za dotychczasową współpracę, podtrzymał swoją rezygnację z ubiegania się o kolejną kadencję, na funkcję Wielkiego Rycerza. Jednocześnie wyróżniającym się w działalności członkom naszej wspólnoty Zakonnej w roku bratnim 2013/2014, Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski wręczył pamiątkowe albumy i dyplomy. W części roboczej spotkania sprawozdawczo-wyborczego przeprowadzone zostały wybory nowych funkcjonariuszy na rok bratni 2014/2015, którymi zostali: Wielki Rycerz Brat Artur Grochowina, Z-ca Wielkiego Rycerza Brat Andrzej Wąchocki, Kanclerz Brat Kazimierz Sznaucner, Kronikarz Brat Krzysztof Szwed, Skarbnik Brat Bronisław Jaciubek, Kustosz Brat Michał Pater, Radca Prawny Brat Andrzej Dziekoński, Strażnik Wnętrz Bogdan Jadwidzic, Strażnik Bram Brat Bernard Śliwa, oraz Powiernicy Bracia Jarosław Bujak, Wiesław Salwa i Zbigniew Kroczek.

25.05.2014

Delegacja Rycerzy Kolumba naszej Rady uczestniczyła w minioną niedzielę 25.05.2014 r. w uroczystej Mszy Św. która odbyła się w Parafii Wszystkich Świętych, w intencji 25 rocznicy święceń Kapłańskich ks. Dziekana Marka Janasa. Ksiądz Marek Janas objął Probostwo przed 7 miesiącami i już w pierwszym tygodniu swojej posługi w Starachowicach został Rycerzem Kolumba naszej Rady. Determinacja i konsekwencja działania Ks. Proboszcza we współpracy z Wielkim Rycerzem Rady 14023 Bratem Leszkiem Kucharskim, pozwoliły na powołanie w Parafii Wszystkich Św. już w miesiącu marcu br. własnej Rady Rycerzy Kolumba.

25.05.2014

Panowie Rycerze Korpusu Stopnia Patriotycznego wywodzący się z naszej Rady, wzięli udział w Męskiej Pielgrzymce do Piekar Śląskich jako asysta obrazu Matki Bożej Piekarskiej w procesji na Kalwarię. W pielgrzymce uczestniczyli także Rycerze innych Rad w Polsce.

23.05.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady przekazali dla Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach środki finansowe w kwocie 490 zł z przeznaczeniem na zakup drugiego śniadania dla 7 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, do końca roku szkolnego. Wsparcie udzielone uczniom Gimnazjum, jest kontynuacją działań charytatywnych skierowanych do dzieci i młodzieży jakie nasza Rada zapoczątkowała wsparciem dla Szkoły Podstawowej nr 13 w zeszłym miesiącu. Wszak "Solidarność" z najbardziej potrzebującymi jest naszym powołaniem.

21.05.2014

Bracia Janusz Skurski, Komandor IX Diecezjalnej Pielgrzymki na Święty Krzyż, oraz Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski, zaprosili w imieniu naszej Rady księży Proboszczów i Wiernych starachowickich Parafii, do udziału w naszej corocznej Pielgrzymce na Święty Krzyż. Razem z osobiście przekazanymi Księżom Proboszczom zaproszeniami, zostały załączone najważniejsze informacje o naszej inicjatywie i tegorocznym przesłaniu Pielgrzymki z którym będziemy przemierzali nasz szlak, oraz szczegółowy program, trasę z mapką, historie i plakat tegorocznej pielgrzymki, z nadzieją na wspólne pielgrzymowanie.

19.05.2014

W dniu 19.05.2014 r. odbyło się comiesięczne otwarte spotkanie funkcjonariuszy naszej Rady. Spotkanie poprowadził Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski. W spotkaniu uczestniczył Kapelan Rady ks. Dariusz Krok, który poprowadził modlitwę rozpoczynającą nasze obrady. Podczas spotkania omówiono tematy związane z najbliższymi działaniami Rady, z których najważniejsze to przygotowania do IX Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Święty Krzyż, Marszu dla Życia, Peregrynacji Obrazu M.B.N.P. z Quebec oraz zbliżającego się spotkania sprawozdawczo wyborczego Rady. W kwestii zbliżających się wyborów nowych funkcjonariuszy, Brat Leszek Kucharski poinformował zebranych, że nie będzie się ubiegał o reelekcję na funkcję Wielkiego Rycerza. Zaapelował jednocześnie o przemyślane decyzje tych z Braci, którzy wyrażą zgodę kandydowania na zaszczytne funkcje i podejmą trud poprowadzenia Rady w najbliższym roku bratnim 2014/2015. W toku dyskusji określono najpilniejsze do wykonania zadania jakie Rada powinna podjąć w ciągu najbliższych dni i tygodni. Spotkanie zakończyła Modlitwa i Błogosławieństwo ks. Kapelana Dariusza Kroka.

18.05.2014

Grupa Rycerzy Kolumba naszej Rady uczestniczyła we Mszy Św. polowej dziękczynnej, za dar Kanonizacji Jana Pawła II. W czasie Mszy Św. która odbyła się na Skałkach, dokonany został Akt zawierzenia Starachowic Świętemu Janowi Pawłowi II. Uroczystą Mszę Św. poprzedziła procesja z Relikwiami Świętego Jana Pawła II, która przeszła z Parafii Wszystkich Św. na Skałki. W bardzo licznej procesji Wiernych starachowickich Parafii, przejechał również samochód replika Papamobile zbudowanego staraniem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na wzór tego wykonanego przez Zakłady Starachowickie w 1979 roku, którym Ojciec Święty podróżował podczas swojej I Pielgrzymki po Polsce.

17.05.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady poprowadzili Apel Jasnogórski dla Wiernych naszej Parafii M.B.N.P. w Starachowicach. Materiały do rozważań zostały przygotowane przez Ks. Dariusza Kroka oraz Brata Jerzego Łągiewkę, a dotyczyły spuścizny Duchowej i nauk naszego ukochanego Świętego Jana Pawła II. W apelu uczestniczyło blisko 20 Rycerzy, którzy czytając rozważania oraz śpiewając Maryjne pieśni dziękowali za wstawiennictwem Matki Boskiej Bogu za dar Kanonizacji Jana Pawła II.

15.05.2014

Rycerze naszej Rady uczestniczyli we Mszy Św. w Parafii Wszystkich Świętych w ramach obchodzonego tygodnia ze Świętym Janem Pawłem II. Mszę Świętą za Ojczyznę i mieszkańców Starachowic w intencji rodzin, Rycerzy Kolumba, służby ołtarza, ruchów i wspólnot kościelnych oraz organizacji pozarządowych poprowadził ks. kan. Edward Andrzej Rdzanek a Homilię wygłosił ks. Andrzej Majewski były dyrektor Radia Watykańskiego.

10.05.2014

Po raz kolejny w minioną sobotę 10.05.2014 r. w Parafii M.B.N.P. w Starachowicach Rycerze Kolumba naszej Rady poprowadzili Apel Jasnogórski będący formą podziękowania Bogu za Kanonizację naszego rodaka Jana Pawła II. Przypominanie i stosowanie w życiu codziennym przesłań wynikających z nauk Patrona naszej Rady Świętego Jana Pawła II, jest dla nas Rycerzy zaszczytem i zobowiązaniem do życia w świętości. Zobowiązaniem do ciągłej pamięci o Świętym Janie Pawle II i modlitwy za Jego wstawiennictwem do Boga, o wzrost duchowości naszych Rodzin.

09.05.2014

W dniach od 09-11.05.2014 r. w Gniewie woj. Pomorskie odbyła się IV Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Naszą Radę Rycerzy Kolumba reprezentowali Delegaci: Wielki Rycerz Brat Leszek Kucharski, oraz Zastępca Wielkiego Rycerza Brat Ryszard Wojton. W Konwencji z ramienia Rady Stanowej wziął udział także dotychczasowy Kustosz Stanowy Brat Ryszard Nosowicz, oraz bardzo liczna grupa członków naszej Rady w roli "Obserwatorów" bez prawa głosu. Zebrani Delegaci dokonali wyboru nowych Funkcjonariuszy Stanowych. Nowym Delegatem Stanowym został, Brat Andrzej Anasiak z Radomia, a Sekretarzem Stanowym Brat Tomasz Wawrzkowicz z Rzeszowa. Swoje dotychczasowe funkcje w Radzie Stanowej utrzymali Brat Witold Zmysłowski z Rudy Śląskiej- Skarbnik Stanowy, oraz Brat Wacław Huryn ze Szczecina - Radca Prawny. Niestety ubiegający się o reelekcję Brat Ryszard Nosowicz nie znalazł wystarczającego poparcia Delegatów IV Konwencji Stanowej i nowym Kustoszem Stanowym został Brat Piotr Ropel z Brodnicy.

05.05.2014

Delegacja Rycerzy Kolumba naszej Rady w skład której weszli Bracia Michał Pater, Bogdan Jadwidzic, Adam Gaik, oraz Leszek Kucharski wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Śp. Ks. Kanonika Tadeusza Porzuczka, które odbyły się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi. Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk. Po zakończeniu Mszy Św. pogrzebowej w uroczystym kondukcie żałobnym, ciało Śp. Ks. Tadeusza Porzuczka, zostało złożone na cmentarzu Parafialnym w Nowej Słupi.

05.05.2014

W dniu 05.05.2014 r. grupa Rycerzy naszej Rady w składzie Brat Bronisław Jaciubek, Brat Jerzy Łągiewka oraz Brat Leszek Kucharski wykonała pracę pielęgnacyjną wokół drzewek zasadzonych przez Rycerzy naszej Rady wzdłuż ul. Jana Pawła II w Starachowicach, dla uczczenia kanonizacji naszego Patrona Świętego Jana Pawła II. Prace pielęgnacyjne polegały na wzruszeniu ziemi wokół zasadzonych drzew, oraz wyrwania chwastów i przerośniętych traw wokół pni, aby w ten sposób je odsłonić a tym samym wyeliminować możliwość ich uszkodzenia podczas wiosennego koszenia trawników przez służby miejskie.

04.05.2014

Rycerze Kolumba naszej Rady, wzięli udział we Mszy Św. pogrzebowej Śp. Ks. Kanonika Tadeusza Porzuczka, który w wieku 85 lat odszedł do Domu Pana po długiej i ciężkiej chorobie. Mszę Św. w obecności kilkudziesięciu Księży poprowadził Proboszcz Parafii M.B.N.P. Ks. Infułat Stanisław Pindera. Należy podkreślić, że Ksiądz Kanonik Tadeusz Porzuczek przez blisko 10 lat jako rezydent posługiwał naszej wspólnocie parafialnej, głosząc słowo Boże i udzielając Sakramentów Świętych. Na czas Mszy Św. reprezentujący naszą Radę Panowie Rycerze Korpusu Stopnia Patriotycznego zaciągnęli przy trumnie Śp. Ks. Tadeusza Porzuczka wartę honorową oddając mu w ten sposób cześć i jednocześnie wyrażając w ten sposób podziękowanie za Jego wielkie oddanie naszej wspólnocie parafialnej. Cześć Jego Pamięci.

03.05.2014

Dziękując Bogu za Dar Kanonizacji Bł. Jana Pawła II, Rycerze Kolumba naszej Rady w dniu 03.05.2014 r. po raz kolejny w miesiącu maju poprowadzili dla wiernych Parafii M.B.N.P. w Starachowicach Apel Jasnogórski. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne Apel Jasnogórski został przeniesiony spod Groty Matki Boskiej do Kościoła. Nauki Świętego Jana Pawła II, które pozostawił nam w swoim testamencie są niezwykle cenne i aktualne w swoim przesłaniu oraz przykładem dla wszystkich Chrześcijan. Przypominając w czasie rozważań Apelu Jasnogórskiego najważniejsze przesłania Świętego Jana Pawła II dziękowaliśmy Bogu, że dane nam było żyć w czasie Jego Pontyfikatu na stolicy Piotrowej, a nade wszystko być naocznym świadkiem Jego bezgranicznej miłości i oddania Jezusowi Chrystusowi.

01.05.2014

W dniu 01.05.2014 r. Rycerze Kolumba naszej Rady, poprowadzili wspólnie z Kapelanem Rady ks. Dariuszem Krokiem pierwszy w miesiącu maju Apel Jasnogórski. W czasie Apelu śpiewaliśmy pieśni Maryjne, oraz czytaliśmy najważniejsze fragmenty z przemówień i Homilii Świętego Jana Pawła II, wielkiego orędownika pośrednictwa Maryi u Jezusa Chrystusa. W Apelu, oprócz kilkunastu Rycerzy Kolumba naszej Rady wzięli udział wierni naszej Parafii. Apele będą prowadzone przez naszą wspólnotę Parafialną codziennie, a nasza Rada Rycerzy Kolumba będzie miała zaszczyt prowadzenia ich w każdą sobotę miesiąca maja.